منوی دیس پرس A

تشریفات لوکس لشکری

جوجه کباب زعفرانی مخصوص   60%                   

کباب لقمه زعفرانی    60%

پلو سفید زعفرانی     100%

گوجه  ته چین مرغ   سالاد  فصل / سزار /  یونانی       نوشابه بطری  آب معدنی   دسر